Χάρτης

Παρατίθεται χάρτης όπου φαίνονται όλα τα πανεπιστήμια με τα οποία το Α.Π.Θ. έχει υπογράψει διεπιστημονικές συμφωνίες συνεργασίας:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iEMmndnBrTp3zpjU1Ln15oQxE-bieW...

 

View AUTh Inter-university Agreements for Academic cooperation in a larger map