Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο University of Strasbourg, της Γαλλίας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τους κ.κ. Προέδρους και τις Γραμματείες
των Τμημάτων:
     1.  Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
     2.  Φιλολογίας
     3.  Ιστορίας και Αρχαιολογίας
     4.  Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
     5.  Ψυχολογίας
     6.  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο University of Strasbourg, της Γαλλίας.
 
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το University of Strasbourg της Γαλλίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως τριών (3) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 11 έως και τις 29 Αυγούστου, 2014. Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων και παροχή στέγασης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:
1.   α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
      β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.   Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4.   Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  30 Απριλίου, 2014.
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.
www.auth.gr/news/anouncements/16967