Στόχοι

Η ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας στο πεδίο της διδασκαλίας και της έρευνας.