Ρωσία - Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ρωσία - Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter the Great

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Βορονέζ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 8 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Δ. Κωβαίος,Τμήμα Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωλογίας
Οικονομικών Επιστημών
Κτηνιατρικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πολιτικών Επιστημών
Πληροφορικής
Νομικής
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελώνΔΕΠ και φοιτητών.

 

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: