Κίνα - Shanghai Lixin University of Accounting and Finance

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Shanghai Lixin University of Accounting and Finance

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Σαγκάη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 10 / 2015
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γρ. Ζαρωτιάδης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Η Συμφωνία θα προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: