Τουρκία - University of Marmara

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Marmara
Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11 / 11 / 2004
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Νοέμβρ. 2004 - Νοέμβρ. 2006
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε