Ρωσία - South Ural State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
South Ural State University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Τσελιαμπίνσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 3 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Χρ. Μαδεμλής - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: