Ρωσία - South Ural State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
South Ural State University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Τσελιαμπίνσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 3 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Χρ. Μαδεμλής - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: