Καζακστάν - Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Καζακστάν
Πόλη: 
Καραγκάντα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29 / 3 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Μάρτιος 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γρ. Ζαρωτιάδης - Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: