Νότια Κορέα - Center for Axion and Precision Physics Research of the Institute for Basic Science, CAPP/IBS, KAIST

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Center for Axion and Precision Physics Research of the Institute for Basic Science, CAPP/IBS, KAIST

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Νότια Κορέα
Πόλη: 
Ντέτζον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6 / 6 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Ιούν. 2021
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

 Καθ. κ. Χρ. Ελευθεριάδης - Τμ. Φυσικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, θερινών σχολείων και υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων μερών, ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: