Γερμανία - University of Applied Sciences for Engineering and Economics

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Applied Sciences for Engineering and Economics

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Βερολίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9 / 5 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Μάιος 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Άγις Παπαδόπουλος - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Πληροφορικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο  Συνεργασίας.

Αφορά συνεργασία κυρίως στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οροθολογικής χρήσης ενέργειας και περιβαλλοντικών τεχνολογιών των δύο Ιδρυμάτων. Προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, φοιτητών και κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Η υλοποίηση των προαναφερομένων δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε