Γερμανία - Justus - Liebig Universitat Giessen

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Justus - Liebig Universitat Giessen

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Γκίσσεν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 7 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Νοέμβρ.. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Π. Ζάνης – Τμ. Γεωλογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει δυνατότητα ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υποβλήθηκε πρόταση στο DAAD- Τμ. Χημείας

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: