Γερμανία - Heidelberg University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Heidelberg University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Χαιδελβέργη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 7 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Ιούλ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Μ. Καιάφα - Τμ. Νομικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας. Προβλέπει δυνατότητα ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα μετους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υποβλήθηκε πρόταση στο DAAD  -Τμ. Νομικής

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: