Β. Μακεδονία - St. Kliment Ohridski University of Bitola

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
St. Kliment Ohridski University of Bitola

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Β. Μακεδονία
Πόλη: 
Μπίτολα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19 / 9 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούν. 2023
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Γ. Γάλλιος - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Νομικής
Βιολογίας
Μηχανολόγων Μηχανικών
Κτηνιατρικής
Πληροφορικής
Ιατρικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Επιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν αντίστοιχα στα δύο Πανεπιστήμια. Η Συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: