Κίνα - Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 9 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Σεπτ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ: 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Κ. Κατσάμπαλος - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: