Καζακστάν - Karaganda Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Karaganda Medical University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Καζακστάν
Πόλη: 
Καραγκάντα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26 / 9 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Σεπτ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Γ. Καρακιουλάκης – Τμήμα Φαρμακευτικής

Καθ. κ. Π. Παπαιωαννίδου - Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αφορά συνεργασία μεταξύ των Σχολών Επιστημών Υγείας των δύο Ιδρυμάτων με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. 

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Πανεπιστημίων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων μερών ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιούν ανταλλαγές για ένα έως δύο εξάμηνα, με απαλλαγή διδάκτρων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: