Η.Π.Α. - The University of South Florida

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of South Florida

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Τάμπα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4 / 11 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Νοέμβριος 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ: 2310 995307
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Χ. Χατζηδούκας - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών. 
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: