Ρωσία - Rostov State University of Economics

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Rostov State University of Economics

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ροστόβ ον Ντον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17 / 11 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Νοέμβρ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γ. Ζαρωτιάδης - Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πληροφορικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: