Μεξικό - Universidad Internacional Mexico

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Internacional Mexico

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών

Χώρα: 
Μεξικό
Πόλη: 
Κουερναβάκα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5 / 12 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Δεκ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310.99.5307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ε. Παπαδημητρίου - Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 400/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο αριθμός των αμοιβαίως ανταλλασσομένων φοιτητών θα είναι έως 5 κατ'έτος και η διάρκεια φοίτησης θα είναι από ένα (1) έως δύο (2) εξάμηνα έκαστος. Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα καλύπτουν εξ ίδίων το κόστος διαμονής, διαβίωσης και των λοιπών τους εξόδων.