Βουλγαρία - University of National and World Economy

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of National and World Economy

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 12 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Μάιος 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310.99.5307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γ. Ζαρωτιάδης - Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Πληροφορικής
Μαθηματικών
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αναζητήσουν άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Οι φοιτητές θα ανταλλάσσονται για διάστημα ενός ή δύο εξαμήνων, με απαλλαγή διδάκτρων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: