Ρωσία - Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αγία Πετρούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5 / 7 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούνιος 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ: 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Νομικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια με την οποία προβλέπεται ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα μπορούν να φοιτήσουν στο συνεργαζόμενο  Πανεπιστήμιο από ένα(1) έως δύο (2) το πολύ εξάμηνα και θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: