Ρωσία - Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Ειδικό Συμφωνητικό ανταλλαγής φοιτητών

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αγία Πετρούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5 / 7 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούνιος 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ: 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Νομικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια με την οποία προβλέπεται ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 30/6/2020: Υπογραφή ειδικού Συμφωνητικού για ανταλλαγή φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών). Ο μέγιστος αριθμός ανταλλασσομένων κατ'έτος θα είναι έως δύο (2) φοιτητές για έως ένα ακαδημαϊκό έτος έκαστος. Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα επωμίζονται το κόστος των οδοιπορικών τους εξόδων, της διαμονής, της διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής τους ασφάλισης. Η διάρκεια ισχύος της ειδική Συμφωνίας θα είναι για 3 έτη και θα συμπίπτει με αυτή της γενικής Συμφωνίας.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: