Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Α.Π.Θ. και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υπεγράφη Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Α.Π.Θ. και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάλογος στο ΡΙΚ μεταξύ Πρυτάνεων και διαπανεπιστημιακές πρωτοβουλίες
http://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=117468