Διοργάνωση της All-Russian Olympiad από το Stavropol State Medical University, Russia

Προς
τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το Stavropol State Medical University της Ρωσίας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει συνάψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, που αφορά πρόσκληση εξαμελούς ομάδας φοιτητών με ένα συνοδεύοντα μέλος ΔΕΠ για συμμετοχή στη διοργάνωση της All – Russian Olympiad, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρωσία από 17 – 19 Μαΐου 2019. Το κόστος διαμονής και διατροφής της αποστολής, θα καλυφθεί από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα:http://stavmed.com/page_10001601.html
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Με τιμή,

H Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
α.α.
Δήμητρα Μεντεκίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email:internat-rel@auth.gr
http://international-relations.auth.gr

From: Оксана Владимирова mailto:oxy_8181@mail.ru
Sent: Thursday, February 7, 2019 2:29 PM
To:AUTh International Relations Dept. internat-rel@auth.gr
Subject: Re[7]: Renewal of the Agreement between AUTh and Stavropol State Medical University

Dear Dimitra!

For five years, on the basis of the Stavropol State Medical University, the All-Russian Olympiad has been held with international participation in the provision of first-aid and urgent care Asclepius. The purpose of the Olympiad is to improve the quality of training of medical students, to stimulate students learning activities, to motivate them and to reveal their professional personal qualities and creative abilities.
We suggest you send a team of 6 medical students with one accompanying person (teacher or head of the international department) to participate in the on-site tour of the Olympiad on May 17-19, 2019 in the city of Stavropol. StSMU provides accommodation and feeding for participants of the Olympiad for free.
Registration of participants will last until March 15.
Information about the competition is available on the website of the State Medical University http://stavmed.com/page_10001601.html - English.
I m, as organizator of Olympiad  ready to answer on all questions. +79054133340

С уважением,
врач-хирург, к.м.н., доцент кафедры общей хирургии,
начальник отдела международной деятельности и маркетинга СтГМУ
О.В. Владимирова

Best,
Surgeon, PhD, MD,
Associate Professor, Department of General Surgery,
Head of International Relations and Marketing Department of StSMU
Oksana V. Vladimirova

К этому письму приложены ссылки на следующие файлы:
1. Асклепий 2017.mp4 (32.1 Мб)
2. Асклепий 2018.mp4 (39.1 Мб)