Υπογραφή τριμερούς Συμφωνητικού μεταξύ του ΑΠΘ, του Adam Mickiewicz University in Poznan και της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Αθήνα στις 8.11.2019 για την εγκαθίδρυση της διδασκαλίας της Πολωνικής Γλώσσας στο ΑΠΘ (3 φωτο)