Ρουμανία - G. Popa University of Medicine and Pharmacy

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
G. Popa University of Medicine and Pharmacy

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Ιάσιο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 10 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Οκτ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ.Καθ. Δ. Απατζίδου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
Αναταλλαγές μελών ΔΕΠ, φοιτητών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) και συνεπίβλεψη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
Οι δράσεις θα εξετάζονται ανά περίπτωση και θα υλοποιούνται ανάλογα με την διαθεσίμότητα των οικονομικών πόρων και μετά από την έγκριση των δύο συμβαλλομέων Ιδρυμάτων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: