Κύπρος - Frederick University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Frederick University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κύπρος
Πόλη: 
Λευκωσία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 7 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Ευστρ. Στυλιανίδης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Πληροφορικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φαρμακευτικής
ΤΕΦΑΑ
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Mνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό τα εξής:
Από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των επιστημονικών πεδίων που υπάρχουν στα δύο συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια.
Προώθηση και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Προώθηση και υλοποίηση έργων Πολιτισμού.
Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων δεν ενέχει καμία οικονομική υποχρέωση για τα δύο μέρη. 
Θα απαιτηθούν επιμέρους συμφωνητικά για τον καθορισμό των όρων υλοποίησης και των οικονομικών υποχρεώσεων του κάθε συμβαλλόμενου Πανεπιστημίου.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: