Κούβα - Universidad de Oriente

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad de Oriente

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κούβα
Πόλη: 
Σαντιάγκο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2.12.2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Δεκ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Θ. Τσιάτσος - Τμήμα Πληροφορικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Ιατρικής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα στα Τμήματα Πληροφορικής του ΑΠΘ και του Faculty of Telecommunications, Informatics and Biomedical Engineering, αντίστοιχα. 
Θα περιλαμβάνει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.
Οι ανταλλαγές των μελών ΔΕΠ θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων. 
Για την υλοποίηση των ανταλλαγών φοιτητών θα απαιτηθεί σύναψη  Specific Agreement που θα περιλαμβάνει τους όρους για τις ανταλλαγές αυτές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: