Ιρλανδία - University of Dublin

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Dublin
Χώρα: 
Ιρλανδία
Πόλη: 
Δουβλίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20/8/1990
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούνιος 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Μ. Ματθαιουδάκη  - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

ΑΠΘ: Θα χορηγεί 2 μηνιαίες υποτροφίες Σ.Ν.Ε.Γ. και 2 ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές για ένα έτος με την υποχρέωση να προσφέρουν βοήθεια σε διδασκαλία που θα διεξάγεται. Η υποχρέωση αυτή είναι για 4 ώρες εβδομαδιαίως και στην αγγλική γλώσσα και για το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΔΟΥΒΛΙΝΟ: Θα δέχεται 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές με απαλλαγή διδάκτρων και εξόδων διαμονής και με την υποχρέωση να προσφέρουν βοήθεις στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2 ώρες τη βδομάδα.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: