Ομάν - The College of Sharia Sciences of the Sultanate of Oman

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The Institute of Sharia Sceinces of the Sultanate of Oman

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ομάν
Πόλη: 
Ομάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4/4/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιαν. 2029
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Ζιάκα - Τμήμα Θεολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Υποχρεώσεις: 

Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία ετησίως, ανταλλαγή ενός (1) Kαθηγητής ή Λέκτορας για παραμονή έως δεκαπέντε (15) ημέρες, με κάλυψη μόνο των εξόδων φιλοξενίας των ανταλλασόμενων μελών και θα ισχύει για τη χρονική περίοδο τριών (3) ετών, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της. Ανταλλαγή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών για εκμάθηση της Αραβικής και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΘ - Θερινό) και για παραμονή που δε θα ξεπερνά τους δύο μήνες. Το Α.Π.Θ. θα διερευνήσει τη δυνατότητα χορήγησης μηνιαίων υποτροφιών ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες. Ο αριθμός των αμοιβαίως ανταλλασσόμενων φοιτητών θα καθορίζεται μεταξύ των δύo πλευρών ανά έτος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: