Ρουμανία - University "Al. I. Cuza"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University "Al. I. Cuza"

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Ιάσιο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
13/4/1993
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιούλιος 2014 -Ιούλιος 2017
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Ε. Πολυχρονιάδης - Τμ. Φυσικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γεωλογίας
Γεωπονικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία χορήγηση 3 υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, για θερινά τμήματα ελληνικής και ρουμανικής γλώσσας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: