Ρουμανία - University "Al. I. Cuza"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University "Al. I. Cuza"

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Ιάσιο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
13/4/1993
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Φεβρ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγητής Ν. Ευστρατίου - Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γεωλογίας
Γεωπονίας
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία χορήγηση 3 υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, για θερινά τμήματα ελληνικής και ρουμανικής γλώσσας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: