Ιταλία - University of Basilicata

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Basilicata

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Ποτέντζα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28/09/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου Τηλ:2310 99 5307
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Χ. Μπαμπατζιμόπουλος, Τμήμα Γεωπονίας

Αναπλ. Καθ. κ. Δ. Καρπούζος, Τμήμα Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Πολιτικών Μηχανικών
Γεωλογίας
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Μάρτιος 2017: Υπογραφή:

A) Συμπληρωματικού πρωτοκόλλου επιστημονικής συνεργασίας. Αφορά εξειδικευμένη ερευνητική συνεργασία σε γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων Γεωλογίας & Πολιτικών Μηχανικών που λειτουργούν στα δύο  Πανεπιστήμια με επιπλέον το ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα το Τμ. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν δεν θα έχουν οικονομική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.

Β) Πρωτόκολο που προβλέπει ανταλλαγή έως 5 φοιτητών κατ'έτος από τα προαναφερόμενα Τμήματα, με απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση των αποκτιθέντων κατά την διάρκεια των ανταλλαγών ECTS  credits.Οι φοιτητές θα οφείλουν να καλύψουν εξ ιδίων τα οδοιπορικά έξοδα, την διαμονή, την διατροφή & τα λοιπά έξοδα διαβίωσης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: