Γαλλία - University of Strasburg

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Strasburg

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Στρασβούργο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/9/1978
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Μάρτιος 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγήτρια Δέσποινα Κοντοπούλου - Τμήμα Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 μελών ΔΕΠ για παραμονή έως 15 ημερών συνολικά.
Ανταλλαγή 3 φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) για μαθήματα γαλλικής και ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα.(ΣΝΕΓ)
Με την ανανέωση του 2017, έγιναν οι εξής αλλαγές:
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ έως τρείς (3) / έτος,για έως 15 ημέρες έκαστος, εφόσον θα υπάρχουν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και μετά την σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων.
Ανταλλαγές φοιτητών έως έξι (6) / έτος, για έως ένα ακαδημαϊκό έτος έκαστος, με απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση των αποκτιθέντων κατά την διάρκεια των ανταλλαγών ECTS  credits.Οι φοιτητές θα οφείλουν να καλύψουν εξ ιδίων τα οδοιπορικά έξοδα,την διαμονή, την διατροφή & τα λοιπά έξοδα διαβίωσης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: