1.7.2013. Υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Α.Π.Θ. και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου