Βουλγαρία - Medical University - Sofia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Medical University - Sofia

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29/9/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση μετά το πέρας του ενός χρόνου
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. κ. Ελπ. Εμμανουήλ - Νικολούση, Τμήμα Ιατρικής

Καθ. κ. Σ. Μεδίτσκου - Ευθυμιάδου, Τμήμα Ιατρικής

Καθ. κ. Θ. Παπαμήτσου, Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Ιατρικής
Σχολή Οδοντιατρικής
Τμήμα Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

 H υπογραφή του Μνημονίου έχει σκοπό να διευκολύνει πρωτοβουλίες Συνεργασίας στους τομείς : α) της ανταλλαγής ακαδημαϊκών μελών και φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και β)  της επιστημονικής έρευνας ( με την διοργάνωση διεθνών διημερίδων,την  ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών.κ.α..)        

 Για κανένα από τα δύο υπογράφοντα -συμβαλλόμενα μέλη δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: