ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2014 - 2015

Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω μήνυμα, με συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών για την πραγματοποίηση α) μεταπτυχιακών σπουδών στις Τέχνες, β) μεταδιδακτορικής έρευνας και γ) έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή άσκησης ιατρικής ειδικότητας, στα δημόσια Πανεπιστήμια, Ομοσπονδιακά Τεχνολογικά Ιδρύματα, δημόσια Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ελβετίας, το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και παρακαλούμε όπως φροντίστε να ενημερωθούν οι τυχόν ενδιαφερόμενοι φοιτητές και νέοι ερευνητές του Τμήματός σας.
Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος καθώς και η διάρκεια, ΟΙ τυχόν συνοδές παροχές, η δυνατότητα ανανέωσης και οι προϋποθέσεις χορήγησης εξαρτώνται από την κατηγορία της υποτροφίας.
Στην ιστοσελίδα
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01828/01897/index.html?lang=en οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική προκήρυξη για κάθε υποτροφία χωριστά, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινίσεις, καθώς και έντυπο αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα, (ιστοσελίδα: 
www.eda.admin.ch/athens), κα Μαρία Παπαδοπούλου (τηλέφωνα: 
210-7230364-6 και e-mail: maria.papadopoulou@eda.admin.ch και
ath.vertretung@eda.admin.ch)
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται  έως τις 30 Οκτωβρίου 2013.
 

Σχετικά έγγραφα: 
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές