Ρωσία - Ukhta State Technical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ukhta State Technical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ούχτα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Ιούνιος 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Β. Χρηστάρας, Τμήμα Γεωλογίας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Γεωλογίας
Χημείας
Πληροφορικής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών και Λεκτόρων για έρευνα και διαλέξεις και ανταλλαγές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου 4009/11, Ν. 3685/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κ.α.

5.7.2017: Υπογραφή Appendix για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των συνεργαζομένων μερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: