Προσωπικό

Helen Baxevanidou
Ελένη
Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη
Ιδιότητα:
Προϊσταμένη
Τηλέφωνο:
+ 30 2310 996742
Σοφία
Λογοθέτη-Μανωλιάδου
Ιδιότητα:
Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο:
+30 2310 995307