Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων

Η διεθνής παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό ενισχύεται από το γεγονός ότι μετέχει ως μέλος σε  62  διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε  15 ενώσεις φοιτητών, που αποσκοπούν στην διεθνή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

1. IAU - International Associations Network, http://www.whed.net/article1.html

2. EUA - European Universities Association http://www.eua.be

3. CMU - Community of Mediterranean Universities
    http://www.cmungo.org/

4. EAIE - European Association for International Education
http://www.eaie.org
 

5. ESMU - European Center for Strategic Management of Universities
http://www.hit.ac.il/sites/en/iris/partners/european-partners/esmu

6. α) Balkan Universities Network (BUN) 
To Πρωτόκολλο: https://www.auth.gr/sites/default/files/Protocol_Balkan.pdf

Καταστατικό https://www.auth.gr/sites/default/files/STATUTES_Balkan.pdf

   β) Balkan Universities Association (BUA) 2015

Πρωτόκολλο 2015, http://international-relations.auth.gr/sites/default/files/Signed_Protocol_2015.pdf
 

7. EMUNI (Euro-Mediterranean University)
http://www.emuni.si
 

8. European University Centre at Peking University
    http://www.pku-euc.org/
 

9. EUPRIO - European Universities Information & Relations Office
     http://www.euprio.eu/

10. Utrecht Network
http://www.utrecht-network.org/
 

11. European Language Council
http://www.fu-berlin.de/elc/en
 

12. EAN - European Access Network
http://www.ean-edu.org
 

13. World Association for the History of Veterinary Medicine
http://wahvm.org/

14. TIME - Top Industrial Managers Europe
http://www.ecp.fr/lang/en/home/International_Relations/International_Dev...

15. TII - Technology Innovation Information
http://www.tii.org
 

16. ERA-MORE - European Network of Mobility Centers
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/art...

17. QUALITY NET FOUNDATION
http://www.qualitynet.gr
 

18. A.D.E.E. - Association for Dental Education in Europe
www.adee.org
 

19. C.I.P.A. - International Committee on Monument Documantation
http://cipa.icomos.org
 

20. E.E.G.E.C.S. - Network on European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying
http://tuningacademy.org/eegecs-geodetic-engineering-cartography-surveyi...

21. CESAER - Conference of European Schools for advanced Engineering, Education and Research
http://www.cesaer.org
 

22. SEFI - Societe Europeene pour la Formation des Ingenieurs (European Society for Engineering Education)
http://www.sefi.be

23. Network of excellence. New Global Migration Flows and European Institutional Response
https://www.hsuniversityprograms.org/centers-of-excellence-network/

24. E.C.P.R. - ESU European Consortium for Political Research- European Summer University
http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/summerschools/ESU_report.aspx
 

25. ELIA - Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Τέχνης (European League of Institutes of the Arts)
http://www.elia-artschools.org
 

26. TREE - Teaching and Research in Engineering in Europe
http://www.seii.org/seii/documents_seii/archives/colloques/TREE-Maffioli...

27. RMEI - Reseau Mediterraneen Des Ecoles D' Ingenieurs
http://www.rmei.info/index.php/en/

28. ATHENS Network
http://db.intersek.ntnu.no/athens/main

29. European Language Council/Conseil Europen pour les Langues (ELC/CEL) http://www.celelc.org

30. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)  http://www.auf.org

31. International Geothermal Center,    http://www.geothermie-zentrum.de

32. TETHYS Euro-Mediterranean Universities Consortium,   http://tethys.univ-amu.fr/fr

33. RURSE (Regional Unit for integrated risk and security Management for South East Europe)  http://www.gmes-bg.org/rurse/index_en.php

34. CHERNE Network (Cooperation for Higher Education on Radiological & Nuclear Engineering) http://www.upv.es/cherne/

35. Paul Ehrlich MedChem Euro-Phd Network   www.pehrlichmedchem.eu  

36. SEENET – MTP (Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics)  http://www.seenet-mtp.info

37. Pontignano Sustainability Institute – Siena Sustainability Network (NeSS)  www.unisi.it/nesso

38. UNITOWN (UNIVERSITY TOWN NETWORK ), University of Ferrara - Italy http://www.unife.it/international/networks/unitown-1/unitown

39. University Consortium Africa and Mediterranean  http://www.cuam.eu/

40. BSUN - Black Sea Universities Network  http://www.bsun.org/

41. COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu/

          α) MPNS COST Action,  www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1106

          β) ESSEM COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1205

          γ) MPNS COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1305

  42.  EUNIS - European University Information Systems Organization, www.eunis.org/

  43.  EJTA - European Journalism Training Association, www.ejta.eu

  44. ENEN - EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK, www.enen-assoc.org/

  45. ECTN - Ευρωπαικό Θεματικό Δίκτυο Χημείας, http://ectn-assoc.cpe.fr/

  46. Magna Charta Observatory, www.magna-charta.org

  47. European University Foundation - Campus Europae, www.campuseuropae.org

  48. ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black

       Sea Region, www.asecu.gr/index.html

   49. Student Chapter of the Society of Economic Geologists στο ΑΠΘ, www.segweb.org/SEG

        /_Students/Student_Chapters.aspx

www.segweb.org/pdf/students/student-chapters/aristotle-university-of-the...

50. EAEVE - European Association of the Establishments for Veterinary Education, www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-objectives.html

51. EUGENE - EUropean and Global ENgineering Education, http://www.eugene.unifi.it/

52. ICLARS, www.iclars.org/

53. Society for the Law of the Eastern Churches, www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html

54. Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovento, www.consociatio.org/

55.IUFRO - International Union of Forest Research Organization, http://www.iufro.org/

56. EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Network, http://www.euforgen.org/

57. IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions, www.ifla.org

58. LIBER - Association of European Research Libraries, https://www.tuc.gr/2473.html

59. AESOP - Association of European Schools of Planning, 

http://www.aesop-youngacademics.net/

60. ALERT - Geomaterials (Alliance in Europe for Education Research and Technology), http://alertgeomaterials.eu/

61. AECEF - Association of European Civil Engineering Faculties, http://kps.fsv.cvut.cz/aecef/

62. Water Footprint Network, http://waterfootprint.org/en/about-us/

63. Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο SDSN-Greece, www.unsdsn.gr   Γραμματεία: http://unsdsn.org/about-us/sdsn-association

 

Ενώσεις φοιτητών

 1. A.I.E.S.E.C. - Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
  http://www.aiesec.org
   
 2. IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
  http://www.iaeste.org
   
 3. B.E.S.T. - Board of European Students of Technology
  http://www.best.eu.org
   
 4. HelMSIC - Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής
  http://www.helmsic.gr
   
 5. AEGEE- European Students Forum
  http://www.aegee.org  
 6. ACM,  http://tosn.acm.org/

 7. ELSA,  http://elsa.org/about/elsa-network/

 8.  ESN,  www.auth.esngreece.gr

 9.  IEEE, www.ieee.org/index.html

10.  P.A.N.D.O.R.A, http://pandorafms.com/Producto/network-monitoring/en

11. ΟΔΑK, http://odak.web.auth.gr/

12. LEGIS - Legal Aspects of Information Society, http://ftacademy.org/sites/ftacademy.org/files/materials/fta-m6-legal_as...

13. COMVOS, http://www.comvos-uni.gr

14. GnM Association - International Careers Festival - http://www.internationalcareersfestival.org/static/1/about-us/giovani-ne...

15. IVSA, International Veterinary Students' Association, http://www.ivsagreece.org

16. SDSN Youth, http://unsdsn.org/get-involved/youth