Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής  Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

(αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

 

 

E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

 

            Το πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρουσιάζει μία νέα δυναμική προσέγγισης παλαιών και νέων στόχων συντελώντας στη δημιουργία γνώσης με σαφή διεθνή χαρακτήρα και αυξανόμενες απαιτήσεις για αριστεία, διάκριση και καινοτομία.

            Στο διαρκώς εξελισσόμενο αυτό περιβάλλον και με στόχο την ανάδειξή του σε ένα από τα πρωτοπόρα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, το Α.Π.Θ. περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του την σύναψη ακαδημαϊκών σχέσεων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας, οι οποίες και αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού.

            Η κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη όλων των επιμέρους θεμάτων, όπως αυτά εξετάζονται στα 11 άρθρα που τον αποτελούν, στοχεύει στην βέλτιστη λειτουργία αυτής της διαδικασίας, με γνώμονα την  διαφάνεια, την αξιοκρατία και την μέγιστη ωφέλεια για το Α.Π.Θ.

Άρθρο 1

Σκοπός

Το Α.Π.Θ., στο πλαίσιο ανάπτυξης  επιστημονικής συνεργασίας με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα ανώτατα ιδρύματα της αλλοδαπής, και σαν τέτοια θεωρούνται και οι ακαδημίες επιστημών, συνάπτει διμερείς μορφωτικές συμφωνίες με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, με την ενεργό συμμετοχή και ανταλλαγή επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού, καθώς και φοιτητών στο μέτρο του δυνατού, σε όλους τους τομείς της συνεργασίας.

 

Άρθρο 2

Στο κείμενο κάθε Συμφωνίας καθορίζεται το Τμήμα ή τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγών.

 

Άρθρο 3

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, που συμμετέχουν στα Προγράμματα αυτά, δίνουν διαλέξεις, ή εργάζονται ερευνητικά, και ως εκ τούτου μεταφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες προς τους συναδέλφους τους και τους φοιτητές, ώστε να προκύπτουν ουσιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες επιστήμονες αλλά και τα Ιδρύματα, από τα οποία προέρχονται. Ως τέτοια θεωρούνται ενδεικτικά: διοργανώσεις συνεδρίων, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια, κοινές δημοσιεύσεις, κοινές επιβλέψεις εργασιών και διατριβών.

Άρθρο 4

 

Οι προτάσεις για τη σύναψη ή την ανανέωση κάποιας Συμφωνίας, πρέπει να τεκμηριώνουν τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.

 

Άρθρο 5

 

Οι  Συμφωνίες Επιστημονικών Συνεργασιών υπογράφονται από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΑΠΘ και τον κατά νόμο εκπρόσωπο των συμβαλλομένων Ανωτάτων Ιδρυμάτων και είναι τριετούς διάρκειας. Η χρονική αυτή διάρκεια ορίζεται σε ημερολογιακά έτη, ώστε να διευκολύνεται η οικονομική τους διαχείριση.

 

Άρθρο 6

 

Για κάθε Συμφωνία ορίζεται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (ΕΔΣ) ένας Συντονιστής.

Άρθρο 7

Διαδικασία συμμετοχής στις Συμφωνίες Επιστημονικών Συνεργασιών

 

α. Η διαδικασία ενεργοποιείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων που στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, και συγκεκριμένα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, καλεί τα Τμήματα που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες του επομένου ημερολογιακού έτους να προτείνουν τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ.

 

β. Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. συμπληρώνει για το σκοπό αυτό ειδικό έντυπο (υπόδειγμα Α). Η συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και πληρότητα, καθώς το έντυπο αυτό παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα αξιολογηθούν σε σχέση πάντα με τα κριτήρια επιλογής. Ως βασικά κριτήρια επιλογής θεωρούνται η ύπαρξη αμοιβαίου ενδιαφέροντος, η αποδεδειγμένα υπάρχουσα προοπτική συνεργασίας και η αιτιολογημένη αναγκαιότητα της επίσκεψης.

 

γ. Ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος διαβιβάζει έως τις 10 Δεκεμβρίου τις δηλώσεις ενδιαφέροντος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Στη συνέχεια ανατίθεται στον Συντονιστή της Συμφωνίας να καταθέσει γραπτή πρόταση για τα μέλη που θα επιλεγούν με αιτιολογημένη σειρά προτεραιότητας.

δ. Οι προτάσεις των Συντονιστών θεωρούνται απαραίτητες και πρέπει να φθάσουν στην ΕΔΣ έως τις 10 Ιανουαρίου, ώστε αυτή, στην πρώτη Συνεδρίαση του έτους, να αποφασίσει για το  Πρόγραμμα Εργασίας  της κάθε Συμφωνίας. Η εισήγηση του κάθε Συντονιστή είναι συμβουλευτική προς την ΕΔΣ, η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση.

 

ε. Η ΕΔΣ επιλέγει τους/τις υποψηφίους και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προωθεί την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών της Επιτροπής.

στ.  Η επιλογή μελών Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες από τη Συμφωνία επισκέψεις γίνεται κάθε χρόνο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, και όταν υπάρχει συγκεκριμένο Πρόγραμμα προς υλοποίηση και αιτιολογημένη πρόταση του Τμήματος, η ΕΔΣ μπορεί να αποφασίσει την επιλογή των μελών για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας (3 χρόνια). Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της τελευταίας αυτής περίπτωσης είναι ανέφικτη όταν στην Συμφωνία μετέχουν πολλά Τμήματα και οι θέσεις των μελών ΔΕΠ είναι περιορισμένες.

 

ζ.  Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., που συμμετέχει σε Συμφωνία, υποβάλλει μετά την επιστροφή του μαζί με τα δικαιολογητικά για την καταβολή των εξόδων του και αναλυτική έκθεση της επίσκεψής του (υπόδειγμα Β) Η έκθεση υποβάλλεται απαραιτήτως  και σε ηλεκτρονική μορφή και κοινοποιείται στον Συντονιστή.

 

Άρθρο 8

Δημιουργία νέας  Συμφωνίας μετά από πρόταση Τμήματος 

του Α.Π.Θ.

 

α. Η πρόταση σύναψης νέας Συμφωνίας διαβιβάζεται από το Τμήμα στην Πρυτανεία του Α.Π.Θ. (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) μετά από απόφαση της  Γ. Σ. ή  του Δ. Σ. του ενδιαφερομένου Τμήματος.

 

β.  Το ενδιαφερόμενο Τμήμα  περιγράφει με σαφήνεια το σκοπό σύναψης της Συμφωνίας, το όνομα  ή τα ονόματα των μελών με τα οποία έχει προηγηθεί  επικοινωνία (με επιστολή που δείχνει ασφαλώς το αμοιβαίο ενδιαφέρον) και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για το Ανώτατο Ίδρυμα της αλλοδαπής και το συγκεκριμένο Τμήμα με το οποίο πρόκειται να συνεργαστεί (π.χ. ιστοσελίδα, επετηρίδα, οδηγό σπουδών, ενημερωτικά έντυπα, κλπ.).

 

γ. Το ενδιαφερόμενο Τμήμα στο έγγραφό του πρέπει να αιτιολογήσει επίσης τη γενικότερη ωφέλεια που θα προκύψει για το ίδιο, αλλά και για το ΑΠΘ. Η πρόταση, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 6.5.1998, υποβάλλεται στην Πρυτανεία μόνο στο αρχικό στάδιο των συνεννοήσεων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένο κείμενο Συμφωνίας από τον κατά νόμο εκπρόσωπο του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.

 

 

δ. Η αξιολόγηση της πρότασης ανατίθεται από τον/την πρόεδρο σε μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, το οποίο εισηγείται σχετικώς σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΣ.

ε.   Εάν η απόφαση είναι θετική, η  ΕΔΣ εισηγείται σχετικώς προς την Σύγκλητο. Εάν η ΕΔΣ κρίνει ότι η   Συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί για τυπικούς ή/και ουσιαστικούς λόγους, υποβάλλει την αρνητική της εισήγηση προς την Πρυτανεία. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση της Πρυτανείας κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

 

στ.  Μετά και την απόφαση της Συγκλήτου  για τη σύναψη της Συμφωνίας, η ΕΔΣ ορίζει ένα μέλος Δ.Ε.Π. (κατά προτίμηση τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή ένα μέλος της ΕΔΣ) ως Συντονιστή της Συμφωνίας.

Άρθρο 9

Δημιουργία νέας  Συμφωνίας μετά από πρόταση ομοταγούς Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ανώτατου Ιδρύματος της αλλοδαπής

 

α. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μετά την λήψη της πρότασης, η οποία πρέπει να υποβληθεί από το Ανώτατο Ίδρυμα της αλλοδαπής, την προωθεί προς συζήτηση στην ΕΔΣ και παράλληλα ενημερώνει  το ενδιαφερόμενο Ίδρυμα, για την  έναρξη της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης.

 

β. Εάν η πρόταση δεν προσδιορίζει το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ζητείται η Συνεργασία και δεν περιέχει πληροφοριακό υλικό του ενδιαφερομένου Ιδρύματος, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με επιστολή  του ζητά τα σχετικά στοιχεία από το ενδιαφερόμενο Ίδρυμα.

 

γ. Η πλήρης πρόταση διαβιβάζεται στα συγγενή  Τμήματα του ΑΠΘ για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Το Τμήμα ή τα Τμήματα που ενδιαφέρονται απευθύνονται στην Πρυτανεία (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 8 (παρ. α, β, γ)  και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (άρθρο 8, παρ. δ, ε, στ). Στην περίπτωση που η ΕΔΣ κρίνει ότι η σύναψη της Συμφωνίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εισηγείται σχετικώς στην Πρυτανεία για την ενημέρωση του  ενδιαφερομένου Ιδρύματος.

 

Άρθρο 10

 

Εξέταση προτάσεων σύναψης νέων Συμφωνιών εκ μέρους της ΕΔΣ

 

Προκειμένου να μπορεί η ΕΔΣ να προβαίνει σε ετήσιο προγραμματισμό και να επιτυγχάνει σε ορθολογικότερη βάση την εξέταση και εισήγηση προς την Πρυτανεία όσον αφορά  τις προτάσεις νέων Συμφωνιών η αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων θα γίνεται άπαξ του έτους. Καταυτόν τον τρόπο οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από την ΕΔΣ έχοντας πλήρη εικόνα των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΑΠΘ με τις υφιστάμενες συμφωνίες, προκειμένου να καταλήγει σε ορθολογικότερα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση αυτή θα λαμβάνει χώρα κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΣ τον Ιούνιο κάθε έτους, έτσι ώστε οι νέες συμφωνίες να είναι δυνατό να εφαρμοσθούν από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπή θα μπορεί να  προβαίνει στην αξιολόγηση πρότασης σύμβασης εφόσον αυτό παρίσταται επείγον.

 

 

 

Άρθρο 11

Ανανέωση Συμφωνίας

 

α. Η πρόταση υποβάλλεται στην ΕΔΣ από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της Συμφωνίας μαζί με την εισηγητική έκθεση του Συντονιστή, η οποία περιλαμβάνει  έκθεση των πεπραγμένων για τα προηγούμενα τρία χρόνια.

β. Στην εισήγηση του Συντονιστή πρέπει να αναφέρεται κατάσταση των πραγματοποιηθεισών επισκέψεων των μελών ΔΕΠ (ή τυχόν ανταλλαγής φοιτητών, όπου υπάρχει) και των δύο Ανώτατων Ιδρυμάτων (ημερομηνίες και ονόματα μελών Δ.Ε.Π.), εκθέσεις  που έχουν υποβληθεί από όσους έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα των επισκέψεων και όποιο αποτέλεσμα έχει προκύψει στο πλαίσιο της συμφωνίας.  Η εισήγηση του Συντονιστή πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει εκτίμηση της ύπαρξης, ή μη, αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και των αποτελεσμάτων των επισκέψεων (κοινά ερευνητικά προγράμματα, κοινές δημοσιεύσεις, διαλέξεις,  κλπ.), τα οποία να είναι σαφή και αξιολογούμενα ποιοτικά και ποσοτικά.

γ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, για να βοηθήσει το έργο του Συντονιστή, μεριμνά για την πληρότητα του φακέλου του Προγράμματος και με γραπτή επικοινωνία ζητά από τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετείχαν στη Συμφωνία να υποβάλουν τα τυχόν νεότερα αποτελέσματα των επισκέψεών τους, τα οποία επίσης θέτει στη διάθεση του Συντονιστή.

δ. Η ΕΔΣ αποφασίζει σχετικώς με την ανανέωση και εισηγείται στην Πρυτανεία.

 

Άρθρο 12

Καθήκοντα του Συντονιστή

 

α. Ο Συντονιστής έχει ουσιαστικό και όχι απλά τυπικό ρόλο. Παρακολουθεί τη λειτουργία της Συμφωνίας και κυρίως τα αποτελέσματά της, ώστε να είναι σε θέση να την αξιολογήσει, προκειμένου να εισηγηθεί την ανανέωσή της. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του διαβιβάζει τις εκθέσεις πεπραγμένων, που υποβλήθηκαν μετά τις επισκέψεις, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό υλικό. Επίσης ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζει η Συμφωνία.

β. Ο Συντονιστής εισηγείται στην ΕΔΣ την ανανέωση ή μη της Συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 10. Σε περίπτωση που ένα μέλος της επιτροπής ΕΔΣ είναι και συντονιστής Συμφωνίας απέχει από τη διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με τη συγκεκριμένη Συμφωνία.

γ. Στο Συντονιστή ανατίθεται από την Επιτροπή να συντάξει γραπτή εισήγηση βάσει των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις α΄ β΄ του άρθρου 7 για τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη Συμφωνία. Εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από τη Συμφωνία, η πρόταση πρέπει να γίνει με αιτιολογημένη σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής είναι και υποψήφιος για συμμετοχή στη Συμφωνία, η εισήγηση ανατίθεται σε άλλο μέλος της Επιτροπής και ο Συντονιστής δεν μετέχει στη διαδικασία επιλογής.