ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τους κ. κ. Προέδρους
και τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-          Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
-          Θεολογίας
-          Φιλολογίας
-          Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
-          Ιστορίας & Αρχαιολογίας
-          Μαθηματικών
-          Φυσικής
-          Χημείας
-          Βιολογίας
-          Γεωλογίας
-          Νομικής
-          Οικονομικών Επιστημών
-          Ιατρικής
-          Οδοντιατρικής
-          Φαρμακευτικής
-          Γεωπονίας
-          Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
-          Κτηνιατρικής
-          Πολιτικών Μηχανικών
-          Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-          Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
-          Μηχανολόγων Μηχανικών
-          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-          Χημικών Μηχανικών
-          Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
-          Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
-          Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας και πολιτισμού στο University of Belgrade, Σερβίας.
 
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το University of Belgrade της Σερβίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως επτά (7) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας και πολιτισμού από 14 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, 2014.
Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων και παροχή στέγασης, όπως αναφέρεται στην συνημμένη επιστολή από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:
1.   α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
      β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.   Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4.. Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
5.   Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  23  Μαΐου 2014.
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.
http://www.auth.gr/news/anouncements/17155

Institution: 
Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου
Responsible Department AUTH: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Expiration Date of Submission: 
Friday, 23 May, 2014 - 15:15
Type of Scholarship: 
Summer School
Type of mobility: 
Outbound Students
Location of Scholarship: 
Abroad
Origin of Students: 
Greek Students
Schools of AUTH: 
School of Theology
School of Pastoral and Social Theology
School of Philology
School of History and Archaeology
School of Philosophy and Pedagogy
School of Mathematics
School of Physics
School of Chemistry
School of Biology
School of Geology
School of Law
School of Economics
School of Civil Engineering
School of Architecture
School of Rural and Surveying Engineering
School of Mechanical Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
School of Chemical Engineering
School of Primary Education
Faculty of Agriculture
Faculty of Medicine
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Dentistry
Faculty of Forestry and Natural Environment
School of Journalism and Mass Media Studies
School of Physical Education and Sports Science
School of Pharmacy