Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με 108 ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport
Πανεπιστήμιο: Agricultural University of Tirana
Πανεπιστήμιο: University of Tirana
Πανεπιστήμιο: Academy of Arts in Tirana