ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/IFA ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (28.6.2020)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες και νέους/-ες μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές και ερευνήτριες Ελληνικών Πανεπιστημίων για

 

– σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου: θα χορηγηθούν 27 υποτροφίες, διάρκειας 10 μηνών, για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. 

Αφορά σε α) πτυχιούχους/διπλωματούχους ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) και χρόνο κτήσης όχι πλέον των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της υποτροφίας ή β) εγγεγραμμένους/-ες στο τελευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ και επίκειται η ολοκλήρωση του πριν τη έναρξη της αιτούμενης υποτροφίας.

Απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

Προϋποτίθεται να έχουν ήδη γίνει δεκτοί/-ές για φοίτηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού πανεπιστημίου ή Ανώτατης Σχολής της Γαλλίας

Η υποτροφία συνίσταται σε: μηνιαία τροφεία ύψους 700€, εφάπαξ ποσό ύψους 700€ για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης, απαλλαγή από το κόστος εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση κ.α. 

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα ή στην αγγλική εφόσον σε αυτή παρέχεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έως τις 28 Ιουνίου 2020 (23.00) στην πλατφόρμα https://ifa.gr/fr/bourses-master-2020

 

– ερευνητικό έργο στη Γαλλία: θα χορηγηθούν υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας (από 1 έως 4 μήνες) συνολικής διάρκειας 58 ανθρωπομηνών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

Αφορά σε κατόχους Δ.Δ., α) των οποίων η αναγόρευση ή επιτυχής υποστήριξη πραγματοποιήθηκε όχι πλέον των 10 ετών από την προθεσμία υποβολής της αίτησης και β) απασχολούνται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ως διδάσκοντες/-ουσες ή ερευνητές/-τιρες σε Ελληνικό ΑΕΙ/δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό, με σύμβαση εργασίας, έργου ή υποτροφίας.

Προϋποτίθεται να έχουν ήδη γίνει δεκτοί/-ές ή να έχουν προσκληθεί από γαλλικό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό για την υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, ή μέρους αυτής, ή βραχείας μετεκπαίδευσης.

Η υποτροφία συνίσταται σε μηναία τροφεία ύψους 1,700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα ή στην αγγλική εφόσον η αγγλική είναι η γλώσσα εργασίας του ερευνητικού προγράμματος στην πλατφόρμα  https://ifa.gr/fr/bourses-sshn-2020  η οποία παραμένει ανοιχτή για να επιτρέψει καινούργιες υποψηφιότητες. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες από:

– το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στα e-mail: psavary@ifa.gr και mrochdi@ifa.gr

– το ΙΚΥ,  στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, και στα e-mail: gmama@iky.gr

apispa@iky.gr

nmalatesta@iky.gr

 

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: com@ifa.gr